Kako da postanete „Čuvarkuća”? - Stvarano u Srbiji
Budimo cuvarkuce

Put do prava korišćenja znaka

Privredna komora Srbije nosilac je žiga „Čuvarkuća“.

Pravo upotrebe znaka imaju proizvodi koji poseduju natprosečan kvalitet i proizvode se u Republici Srbiji od domaćih sirovina. Ukoliko Vaš proizvod odgovara navedenom opisu možete pokrenuti postupak za dodelu prava upotrebe znaka (žiga).

Logo

Žig „Čuvarkuća“ mogu dobiti proizvodi koji:

  • su proizvedeni u Srbiji (proizvodni pogoni preduzeća moraju se nalaziti u Republici Srbiji, pri čemu poreklo vlasništva preduzeća i/ili brenda nije ograničavajući faktor),
  • pripadaju oblastima prerađivačke industrije, utvrđenom Listom proizvoda (spisak proizvoda za koje se može aplicirati za dobijanje žiga možete preuzeti ovde),
  • su na tržištu najmanje godinu dana pre upućivanja zahteva za dodelu kolektivnog žiga,
  • imaju dominantno učešće srpskog rada i materijala (učešće rada srpskih državljana i materijala iz Republike Srbije u izradi proizvoda/linija proizvoda minimalno u iznosu od 80 odsto od franko fabričke cene proizvoda/linije proizvoda,
  • odnosno 60 procenata u specifičnim okolnostima – (na primer kada sirovinska baza za određenu delatnost ili tip proizvoda nije raspoloživa u Srbiji)
  • imaju natprosečni nivo kvaliteta na tržištu Republike Srbije,
  • su izrađeni od ekološki prihvatljivih materijala (uključujući ambalažu/pakovanje),
  • se odlikuju boljom funkcionalnošću, višom upotrebnom vrednošću, visokim nivoom prepoznatljivosti na tržištu, savremenim dizajnom i trajnošću i poseduju odgovarajuće standarde (sertifikate) kvaliteta i menadžmenta procesa i sistema,
  • su u skladu sa zaključcima Saveta za odlučivanje o pravu na korišćenje kolektivnog žiga „Čuvarkuća“.

Pravilnik

Sve informacije o uslovima i postupku sticanja prava na korišćenje znaka dostupne su u Pravilniku o označavanju proizvoda/linija proizvoda kolektivnim žigom „Čuvarkuća“

Cuvarkuca logo za prijavu

Zahtev

Zahtev za sticanje prava korišćenja žiga „Čuvarkuća“ podnosi se Privrednoj komori Srbije na propisanom obrascu.

Podnošenje prijava omogućeno je elektronskim putem u obliku digitalno potpisanog dokumenta, ili u papirnom obliku na adresu Resavska 13-15, 11000 Beograd.

Osim zahteva prilaže se i odgovarajuća dokumentacija, koja će se smatrati poslovnom tajnom i biće dostupna samo licima koja postupaju po Zahtevu u skladu sa Pravilnikom i dokaz o uplati naknade za obradu Zahteva.

Procedura

Procedura izdavanja žiga „Čuvarkuća“, nakon podnetog zahteva, podeljena je u tri koraka:

Prvo se vrši provera ispravnosti Zahteva i prateće dokumentacije;

U drugom koraku, nakon analize podnetih (i eventualno zahtevanih dopunskih) materijala, Tehnička komisija daje svoje stručno mišljenje;

U poslednjem, trećem koraku, u roku od 45 dana od dana podnošenja Zahteva, Savet za odlučivanje o pravu korišćenja žiga „Čuvarkuća“, nakon razmatranja Zahteva, priložene dokumentacije i stručnog mišljenja Tehničke komisije, donosi odluku o dodeli ili odbijanju prava na korišćenje žiga „Čuvarkuća“.

Ukoliko Savet odluči o dodeli prava na korišćenje žiga, zaključuje se Ugovor o pravu na korišćenje žiga „Čuvarkuća“ na period od tri godine.

Naknade se mogu podeliti na one koji se tiču razmatranja Zahteva i donošenja odluke i one koji se naplaćuju za korišćenje odobrenog žiga. Visina naknada zavisi od veličine preduzeća i broja proizvoda/proizvodnih linija (i artikala unutar linija) sa kojima se aplicira za dobijanje žiga. Naknade za korišćenje žiga „Čuvarkuća“ ili izdavanja uverenja o izdatim pravima korišćenja snosi

privredni subjekt podnosilac Zahteva/korisnik žiga „Čuvarkuća“/treće lice, u visini utvrđeno Cenovnikom.

Napominjemo da je projekat „Stvarano u Srbiji“ neprofitnog karaktera i da će sva prikupljena sredstva biti utrošena za promociju i realizaciju projekta.

Za više informacija u vezi sticanja prava na korišćenje žiga, pogledajte Najčešća pitanja i odgovore, a možete nas kontaktirati na i-mejl adresu: cuvarkuca@pks.rs

Procedura