Како да постанете „Чуваркућа”? - Стварано у Србији
Budimo cuvarkuce

Пут до права коришћења знака

Привредна комора Србије носилац је жига „Чуваркућа“.

Право употребе знака имају производи који поседују натпросечан квалитет и производе се у Републици Србији од домаћих сировина. Уколико Ваш производ одговара наведеном опису можете покренути поступак за доделу права употребе знака (жига).

Logo

Жиг „Чуваркућа“ могу добити производи који:

  • су произведени у Србији (производни погони предузећа морају се налазити у Републици Србији, при чему порекло власништва предузећа и/или бренда није ограничавајући фактор),
  • припадају областима прерађивачке индустрије, утврђенoм Листом производа (списак производа за које се може аплицирати за добијање жига можете преузети овде),
  • су на тржишту најмање годину дана пре упућивања захтева за доделу колективног жига,
  • имају доминантно учешће српског рада и материјала (учешће рада српских држављана и материјала из Републике Србије у изради производа/линија производа минимално у износу од 80 одсто од франко фабричке цене производа/линије производа,
  • односно 60 процената у специфичним околностима – (на пример када сировинска база за одређену делатност или тип производа није расположива у Србији)
  • имају натпросечни ниво квалитета на тржишту Републике Србије,
  • су израђени од еколошки прихватљивих материјала (укључујући амбалажу/паковање),
  • се одликују бољом функционалношћу, вишом употребном вредношћу, високим нивоом препознатљивости на тржишту, савременим дизајном и трајношћу и поседују одговарајуће стандарде (сертификате) квалитета и менаџмента процеса и система,
  • су у складу са закључцима Савета за одлучивање о праву на коришћење колективног жига „Чуваркућа“.

Правилник

Све информације о условима и поступку стицања права на коришћење знака доступне су у Правилнику о означавању производа/линија производа колективним жигом „Чуваркућа“

Cuvarkuca logo za prijavu

Захтев

Захтев за стицање права коришћења жига „Чуваркућа“ подноси се Привредној комори Србије на прописаном обрасцу.

Подношење пријава омогућено је електронским путем у oблику дигитaлнo пoтписaнoг дoкумeнтa, или у папирном облику на адресу Ресавска 13-15, 11000 Београд.

Осим захтева прилаже се и одговарајућа документација, која ће се сматрати пословном тајном и биће доступна само лицима која поступају по Захтеву у складу са Правилником и доказ о уплати накнаде за обраду Захтева.

Процедура

Процедура издавања жига „Чуваркућа“, након поднетог захтева, подељена је у три корака:

Прво се врши провера исправности Захтева и пратеће документације;

У другом кораку, након анализе поднетих (и евентуално захтеваних допунских) материјала, Техничка комисија даје своје стручно мишљење;

У последњем, трећем кораку, у року од 45 дана од дана подношења Захтева, Савет за одлучивање о праву коришћења жига „Чуваркућа“, након разматрања Захтева, приложене документације и стручног мишљења Техничке комисије, доноси одлуку о додели или одбијању права на коришћење жига „Чуваркућа“.

Уколико Савет одлучи о додели права на коришћење жига, закључује се Уговор о праву на коришћење жига „Чуваркућа“ на период од три године.

Накнаде се могу поделити на оне који се тичу разматрања Захтева и доношења одлуке и оне који се наплаћују за коришћење одобреног жига. Висина накнада зависи од величине предузећа и броја производа/производних линија (и артикала унутар линија) са којима се аплицира за добијање жига. Накнаде за коришћење жига „Чуваркућа“ или издавања уверења о издатим правима коришћења сноси

привредни субјект подносилац Захтева/корисник жига „Чуваркућа“/треће лице, у висини утврђено Ценовником.

Напомињемо да је пројекат „Стварано у Србији“ непрофитног карактера и да ће сва прикупљена средства бити утрошена за промоцију и реализацију пројекта.

За више информација у вези стицања права на коришћење жига, погледајте Најчешћа питања и одговоре, а можете нас контактирати на и-мејл адресу: cuvarkuca@pks.rs

Процедура